普贤菩萨行愿品

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 普贤 菩萨 行愿 品 唐 罽 宾 国 三 藏 般 若 奉 诏 译

8. www .thekchencholing.org 8 速 诣 菩 提 大 树 王 坐 已 降 伏 诸 魔 众 su yi pu ti da shu wang zuo yi jiang fu zhu mo chong 成 等 正 觉 转 法 轮 普 利 一 切 诸 含 识 cheng deng zheng jue zhuan fa lun pu li yi qie zhu han shi 若 人 于 此 普 贤 愿 读 诵 受 持 及 演 说 ruo ren yu ci pu xian yuan du song shou chi ji yan shuo 果 报 唯 佛 能 证 知 决 定 获 胜 菩 提 道 guo bao wei fo neng zheng zhi jue ding huo sheng pu ti dao 若 人 诵 此 普 贤 愿 我 说 少 分 之 善 根 ruo ren song ci pu xian yuan wo shuo shao fen zhi shan gen 一 念 一 切 悉 皆 圆 成 就 众 生 清 净 愿 yi nian yi qie xi jie man cheng jiu zhong sheng qing jing yuan 我 此 普 贤 殊 胜 行 无 边 胜 福 皆 回 向 wo ci pu xian shu sheng xing wu bian sheng fu jie hui xiang 普 愿 沉 溺 诸 众 生 速 往 无 量 光 佛 刹 pu yuan chen ni zhu zhong sheng su w ang wu liang guang fo c ha 尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 如 來 前 , 说 此 普 贤 广 大 愿 e r shi pu xian pu sa mo he sa yu ru lai qian shuo ci pu xian guang da yuan 王 清 净 偈 已 。 善 财 童 子 , 踊 跃 无 量 。 一 切 菩 萨 。 皆 大 wang qing jing ji yi shan cai tong zi yong yue wu liang yi qie pu sa jie da 欢 喜 。 如 來 赞 言 。 善 哉 善 哉。 huan xi ru lai zan yan shan zai shan zai

2. www .thekchencholing.org 2 普贤 菩萨 行愿 品 尔 时 , 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 。 欲 重 宣 此 义 , 普 观 十 方 而 说 e r shi pu xian pu sa mo he sa yu zhong xuan ci yi pu guan shi fang er shuo 偈 言。 ji yan 所 有 十 方 世 界 中 三 世 一 切 人 师 子 suo you shi fang shi jie zhong san shi yi qie ren shi zi 我 以 清 净 身 语 意 一 切 遍 礼 尽 无 余 wo yi qing jing shen yu yi yi qie bian li jin wu yu 普 贤 行 愿 威 神 力 普 现 一 切 如 来 前 pu xian xing yuan wei shen li pu xian yi qie ru lai qian 一 身 复 现 刹 尘 身 一 一 遍 礼 刹 尘 佛 yi shen fu xian sha chen shen yi yi bian li sha chen fo 于 一 尘 中 尘 数 佛 各 处 菩 萨 众 会 中 yu yi chen zhong chen shu fo ge chu pu sa zhong hui zhong 无 尽 法 界 尘 亦 然 深 信 诸 佛 皆 充 满 yu jin fa jie chen yi ran shen xin zhu fo jie chong man 各 以 一 切 音 声 海 普 出 无 尽 妙 言 词 ge yi yi qie yin sheng hai pu chu wu jin miao yan ci 尽 于 未 来 一 切 劫 赞 佛 甚 深 功 德 海 jin yu wei lai yi qie jie zan fo shen shen gong de hai 以 诸 最 胜 妙 华 鬘 伎 乐 塗 香 及 伞 盖 yi zhu zui sheng miao hua man ji yue tu xiang ji san gai 如 是 最 胜 庄 严 具 我 以 供 养 诸 如 来 ru shi zui sheng zhuang yan ju wo yi gong yang zhu ru lai 最 胜 衣 服 最 胜 香 末 香 烧 香 与 灯 烛 zui sheng yi fu zui sheng xiang mo xiang shao xiang yu deng zhu 一 一 皆 如 妙 高 聚 我 悉 供 养 诸 如 来 yi yi jie ru miao gao ju wo xi gong yang zhu ru lai 我 以 广 大 胜 解 心 深 信 一 切 三 世 佛 wo yi guang da sheng jie xin shen xin yi qie san shi fo 悉 以 普 贤 行 愿 力 普 遍 供 养 诸 如 来 xi yi pu xian xing yuan li pu bian gong yang zhu ru lai 我 昔 所 造 诸 恶 业 皆 由 无 始 贪 嗔 痴 wo xi suo zao zhu e ye jie you wu shi tan chen chi 从 身 语 意 之 所 生 一 切 我 今 皆 忏 悔 cong shen yu yi zhi suo sheng yi qie wo jin jie chan hui

4. www .thekchencholing.org 4 勤 修 清 净 波 罗 密 恒 不 忘 失 菩 提 心 qin xiu qing jing bo luo mi heng bu wang shi pu ti xin 灭 除 障 垢 无 有 余 一 切 妙 行 皆 成 就 mie chu zhang gou wu you yu yi qie miao xing jie cheng jiu 于 诸 惑 业 及 魔 境 世 间 道 中 得 解 脱 yu chu huo ye ji mo jing shi jian dao zhong de jie tuo 犹 如 莲 花 不 著 水 亦 如 日 月 不 住 空 you ru lian hua bu zhuo shui yi ru ri yue bu zhu kong 悉 除 一 切 恶 道 苦 等 与 一 切 群 生 乐 xi chu yi qie e dao ku deng yu yi qie qun sheng le 如 是 经 于 刹 尘 劫 十 方 利 益 恒 无 尽 ru shi jing yu sha chen qie shi fang li yi heng yu jin 我 常 随 顺 诸 众 生 尽 于 未 来 一 切 劫 wo chang sui shun zhu zhong sheng jin yu wei lai yi qie jie 恒 修 普 贤 广 大 行 圆 满 无 上 大 菩 提 heng xiu pu xian guang da xing yuan man wu shang da pu ti 所 有 与 我 同 行 者 于 一 切 处 同 集 会 suo you yu wo tong xing zhe yu yi qie chu tong ji hui 身 口 意 业 皆 同 等 一 切 行 愿 同 修 学 shen kou yi ye jie tong deng yi qie xing yuan tong xiu xue 所 有 益 我 善 知 识 为 我 显 示 普 贤 行 suo you yi wo shan zhi shi wei wo xian shi pu xian xing 常 愿 与 我 同 集 会 于 我 常 生 欢 喜 心 chang yuan yu wo tong ji hui yu wo chang sheng huan xi xin 愿 常 面 见 诸 如 来 及 诸 佛 子 众 围 绕 yuan chang mian jian zhu ru lai ji zhu fo zi zhong wei rao 于 彼 皆 兴 广 大 供 尽 未 来 劫 无 疲 厌 yu bi jie xing guang da gong jin wei lai jie wu pi ya n 愿 持 诸 佛 微 妙 法 光 显 一 切 菩 提 行 yuan chi zhu fo wei miao fa guang xian yi qie pu ti xing 究 竟 清 净 普 贤 道 尽 未 来 劫 常 修 习 jiu jing qing jing pu xian dao jin wei lai jie chang xiu xi 我 于 一 切 诸 有 中 所 修 福 智 恒 无 尽 wo yu yi qie zhu you zhong suo xiu fu zhi heng wu jin 定 慧 方 便 及 解 脱 获 诸 无 尽 功 德 藏 ding hui fang bian ji jie tuo huo zhu wu jin gong de cang 一 尘 中 有 尘 数 刹 一 一 刹 有 难 思 佛 yi chen zhong you chen shu sha yi yi sha you nan si fo 一 一 佛 处 众 会 中 我 见 恒 演 菩 提 行 yi yi fo chu zhong hui zhong wo jian heng yan pu ti xing

7. www .thekchencholing.org 7 我 既 往 生 彼 国 已 现 前 成 就 此 大 愿 wo ji wang sheng bi guo yi xian qian cheng jiu ci da yuan 一 切 圆 满 尽 无 余 利 乐 一 切 众 生 界 yi qie yuan man jin wu yu li le yi qie zhong sheng jie 彼 佛 众 会 咸 清 净 我 时 于 胜 莲 花 生 bi fo zhong hui xian qing jing wo shi yu sheng lian hua sheng 亲 睹 如 来 无 量 光 现 前 授 我 菩 提 记 qing du ru lai wu liang guang xian qian shou wo pu ti ji 蒙 彼 如 来 授 记 已 化 身 无 数 百 俱 胝 meng bi ru lai shou ji yi hua shen wu shu bai ju zhi 智 力 广 大 遍 十 方 普 利 一 切 众 生 界 zhi li guang da bian shi fang pu li yi qie zhong sheng jie 乃 至 虚 空 世 界 尽 众 生 及 业 烦 恼 尽 nai zhi xu kong shi jie jin zhong sheng ji ye fan nao jin 如 是 一 切 无 尽 时 我 愿 究 竟 恒 无 尽 ru shi yi qie wu jin shi wo yuan jiu jing heng wu jin 十 方 所 有 无 边 刹 庄 严 众 宝 供 如 来 shi fang suo you wu bian sha zhuang yan zhong bao gong ru lai 最 胜 安 乐 施 天 人 经 一 切 刹 微 尘 劫 zui sheng an le shi tian ren jing yi qie sha wei chen jie 若 人 于 此 胜 愿 王 一 经 于 耳 能 生 信 ruo ren yu ci sheng yuan wang yi jing yu er neng sheng xin 求 胜 菩 提 心 渴 仰 获 胜 功 德 过 于 彼 qiu sheng pu ti xin ke yang huo sheng gong de guo yu bi 即 常 远 离 恶 知 识 永 离 一 切 诸 恶 道 ji chang yuan li e zhi shi yong li yi qie zhu e dao 速 见 如 来 无 量 光 具 此 普 贤 最 胜 愿 su jian ru lai wu liang guang ju ci pu xian zui sheng yuan 此 人 善 得 胜 寿 命 此 人 善 来 人 中 生 ci ren shan de sheng shou ming ci ren shan lai ren zhong sheng 此 人 不 久 当 成 就 如 彼 普 贤 菩 萨 行 ci ren bu jiu dang cheng jiu ru bi pu xian pu sa xing 往 昔 由 无 智 慧 力 所 造 极 恶 五 无 间 wang xi you wu zhi hui li suo zao ji e wu wu jian 诵 此 普 贤 大 愿 王 一 念 速 疾 皆 消 灭 song ci pu xian da yuan wang yi nian su ji jie xiao mie 族 姓 种 类 及 容 色 相 好 智 慧 咸 圆 满 zu xing zhong lei ji rong se xiang hao zhi hui xian yuan man 诸 魔 外 道 不 能 摧 堪 为 三 界 所 应 供 zhu mo wai dao bu neng cui kan wei san jie suo ying gong

6. www .thekchencholing.org 6 普 能 严 净 诸 刹 海 解 脱 一 切 众 生 海 pu neng yan jing zhu sha hai jie tuo yi qie zhong sheng hai 善 能 分 别 诸 法 海 能 甚 深 入 智 慧 海 shan neng fen bie zhu fa hai neng shen shen ru zhi hui hai 普 能 清 净 诸 行 海 圆 满 一 切 诸 愿 海 pu neng qing jing zhu xing hai yuan man yi qie zhu yuan hai 亲 近 供 养 诸 佛 海 修 行 无 倦 经 劫 海 qing jin gong yang zhu fo hai xiu xing wu juan jing jie hai 三 世 一 切 诸 如 来 最 胜 菩 提 诸 行 愿 san shi yi qie zhu ru lai zui sheng pu ti zhu xing yuan 我 皆 供 养 圆 满 修 以 普 贤 行 悟 菩 提 wo jie gong yang yuan man xiu yi pu xian xing wu pu ti 一 切 如 来 有 长 子 彼 名 号 曰 普 贤 尊 yi qie ru lai you zhang zi bi ming hao yue pu xian zun 我 今 回 向 诸 善 根 愿 诸 智 行 悉 同 彼 wo jin hui xiang zhu shan gen yuan zhu zhi xing xi tong bi 愿 身 口 意 恒 清 净 诸 行 刹 土 亦 复 然 yuan shen kou yi heng qing jing zhu xing sha tu yi fu ran 如 是 智 慧 号 普 贤 愿 我 与 彼 皆 同 等 ru shi zhi hui hao pu xian yuan wo yu bi jie tong deng 我 为 遍 净 普 贤 行 文 殊 师 利 诸 大 愿 wo wei bian jing pu xian xing wen shu shi li zhu da yuan 满 彼 事 业 尽 无 余 未 来 际 劫 恒 无 倦 man bi shi ye jin wu yu wei lai ji jie heng wu juan 我 所 修 行 无 有 量 获 得 无 量 诸 功 德 wo suo xiu xing wu you liang huo de wu liang zhu gong de 安 住 无 量 诸 行 中 了 达 一 切 神 通 力 an zhu wu liang zhu xing zhong liao da yi qie shen tong li 文 殊 师 利 勇 猛 智 普 贤 慧 行 亦 复 然 wen shu shi li yong meng zhi pu xian hui xing yi fu ran 我 今 回 向 诸 善 根 随 彼 一 切 常 修 学 wo jin hui xiang zhu shan gen sui bi yi qie chang xiu xue 三 世 诸 佛 所 称 叹 如 是 最 胜 诸 大 愿 san shi zhu fo suo cheng tan ru shi zui sheng zhu da yuan 我 今 回 向 诸 善 根 为 得 普 贤 殊 胜 行 wo jin hui xiang zhu shan gen wei de pu xian shu sheng xing 愿 我 临 欲 命 终 时 尽 除 一 切 诸 障 碍 yuan wo lin yu ming zhong shi jin chu yi qie zhu zhang ai 面 见 彼 佛 阿 弥 陀 即 得 往 生 安 乐 刹 mian jian bi fo a mi tuo ji de wang sheng an le sha

3. www .thekchencholing.org 3 十 方 一 切 诸 众 生 二 乘 有 学 及 无 学 shi fang yi qie zhu zhong sheng er cheng you xue ji wu xue 一 切 如 来 与 菩 萨 所 有 功 德 皆 随 喜 yi qie ru lai yu pu sa suo you gong de jie siu xi 十 方 所 有 世 间 灯 最 初 成 就 菩 提 者 shi fang suo you shi jian deng zui chu cheng jiu pu ti zhe 我 今 一 切 皆 劝 请 转 于 无 上 妙 法 轮 wo jin yi qie jie quan qing zhuan yu wu shang miao fa lun 诸 佛 若 欲 示 涅 般 我 悉 至 诚 而 劝 请 zhu fo ruo yu shi nie pan wo xi zhi cheng er quan qing 唯 愿 久 住 刹 尘 劫 利 乐 一 切 诸 众 生 wei yuan jiu zhu sha chen jie li le yi qie zhu zhong sheng 所 有 礼 赞 供 养 福 请 佛 住 世 转 法 轮 suo you li zan gong yang f u qing fo zhu shi zhuan fa lun 随 喜 忏 悔 诸 善 根 回 向 众 生 及 佛 道 sui xi chan hui zhu shan gen hui xiang zhong sheng ji fo dao 我 随 一 切 如 来 学 修 习 普 贤 圆 满 行 wo sui yi qie ru lai xue xiu xi pu xian yuan man xing 供 养 过 去 诸 如 来 及 与 现 在 十 方 佛 gong yang guo qu zhu ru lai ji yu xian zai shi fang fo 未 来 一 切 天 人 师 一 切 意 乐 皆 圆 满 wei lai yi qie tian ren shi yi qie yi le jie yuan man 我 愿 普 随 三 世 学 速 得 成 就 大 菩 提 wo yuan pu sui san shi xue su de cheng jiu da pu ti 所 有 十 方 一 切 刹 广 大 清 净 妙 庄 严 suo you shi fang yi qie sha guang da qing jing miao zhuang yan 众 会 围 绕 诸 如 来 悉 在 菩 提 树 王 下 zhong hui wei rao zhu ru lai xi zai pu ti shu wang xia 十 方 所 有 诸 众 生 愿 离 忧 患 常 安 乐 shi fang suo you zhu zhong sheng yuan li you huan chang an le 获 得 甚 深 正 法 利 灭 除 烦 恼 尽 无 余 huo de shen shen zheng fa li mie chu fan nao jin wu yu 我 为 菩 提 修 行 时 一 切 趣 中 成 宿 命 wo wei pu ti xiu xing shi yi qie qu zhong cheng su ming 常 得 出 家 修 净 戒 无 垢 无 破 无 穿 漏 chang de chu jia xiu jing jie wu gou wu po wu chuan lou 天 龙 夜 叉 鸠 般 茶 乃 至 人 与 非 人 等 tian long ye cha jiu pan tu nai zhi ren yu fei ren deng 所 有 一 切 众 生 语 悉 以 诸 音 而 说 法 suo you yi qie zhong sheng yu xi yi zhu yin er shuo fa

5. www .thekchencholing.org 5 普 尽 十 方 诸 刹 海 一 一 毛 端 三 世 海 pu jin shi fang zhu sha hai yi yi mao duan san shi hai 佛 海 及 与 国 土 海 我 遍 修 行 经 劫 海 fo hai ji yu guo tu hai wo bian xiu xing jing jie hai 一 切 如 来 语 清 净 一 言 具 众 音 声 海 yi qie ru lai yu qing jing yi yan ju zhong yin sheng hai 随 诸 众 生 意 乐 音 一 一 流 佛 辩 才 海 sui zhu zhong sheng yi yue yin yi yi liu fo bian cai hai 三 世 一 切 诸 如 来 于 彼 无 尽 语 言 海 san shi yi qie zhu ru lai yu bi wu jin yu yan hai 恒 转 理 趣 妙 法 轮 我 深 智 力 普 能 入 heng zhuan li qu miao fa lun wo shen zhi li pu neng ru 我 能 深 入 于 未 来 尽 一 切 劫 为 一 念 wo neng shen ru yu wei lai jin yi qie jie wei yi nian 三 世 所 有 一 切 劫 为 一 念 际 我 皆 入 san shi suo you yi qie jie wei yi nian ji wo jie ru 我 于 一 念 见 三 世 所 有 一 切 人 师 子 wo yu yi nian jian san shi suo you yi qie ren shi zi 亦 常 入 佛 境 界 中 如 幻 解 脱 及 威 力 yi chang ru fo jing jie zhong ru huan jie tuo ji wei li 于 一 毛 端 极 微 中 出 现 三 世 庄 严 刹 yu yi mao duan ji wei zhong chu xian san shi zhuang yan sha 十 方 尘 刹 诸 毛 端 我 皆 深 入 而 严 净 shi fang chen sha zhu mao duan wo jie shen ru er yan jing 所 有 未 来 照 世 灯 成 道 转 法 悟 群 有 suo you wei lai zhao shi deng cheng dao zhuan fa wu qun you 究 竟 佛 事 示 涅 般 我 皆 往 诣 而 亲 近 jiu jing fo shi shi nie pan wo jie wang yi er qing jin 速 疾 周 遍 神 通 力 普 门 遍 入 大 乘 力 su ji zhou bian shen tong li pu men bian ru da cheng li 智 行 普 修 功 德 力 威 神 普 覆 大 慈 力 zhi xing pu xiu gong de li wei shen pu fu da ci li 遍 净 庄 严 胜 福 力 无 著 无 依 智 慧 力 bian jing zhuang yan sheng fu li wu zhuo wu yi zhi hui li 定 慧 方 便 诸 威 力 普 能 积 集 菩 提 力 ding hui fang bian zhu wei li pu neng ji ji pu ti li 清 净 一 切 善 业 力 摧 灭 一 切 烦 恼 力 qing jing yi qie shan ye li cui mie yi qie fan nao li 降 伏 一 切 诸 魔 力 圆 满 普 贤 诸 行 力 jiang fu yi qie zhu mo li yuan man pu xian zhu xing li

Views

 • 4566 Total Views
 • 3713 Website Views
 • 853 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 12

 • 47 thekchencholing.org
 • 2 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 4 www.thekchencholing.org
 • 2 w.thekchencholing.org
 • 1 www.steps.sg
 • 1 ww.thekchencholing.org
 • 1 baidu.com
 • 2 167.172.6.110:8069
 • 5 www.thekchencholing.com
 • 3 167.172.6.110:8072
 • 6 159.223.36.56
 • 3 159.223.36.56:8069