释迦牟尼佛早课诵文

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

39.

5. 释迦牟尼佛早课诵文 4 The Verses Of Noble Eight Auspicious Ones (Tibetan) Om! Nang - Si Nam - Dag Rang - Zin Lhun - Drub Pe Ta - shi Chog Chu Zhing - Na Zug - Pa Yi Sang - Gye Cho - Dang Ge - Dun Phag - Pay Tsog Kun - La Chag - Tsal Dag - Chag Ta - Shi Shog Drön - Me Gyal - Po Tsal - Den Dön - Drub Gong Jam - Pe Gyen - Pal Ge - Drag Pal - Dam Pa Kun - La Gong - Pa Gya - Cher Drag - Pa Chen Lhun - po Tar - Pag Tsal - Drag Pal - Dang Ni Sem - Chen Tam - Che L a - Gong Drag - Pe Pal Yi - Tsim Dze - Pa Tsal - Rab Drag - Pal Te Tsen - Tsam Tho - Pay Ta - Shi Pal - Phel Wa De - War Sheg - Pa Gye - La Chag - Tsal Lo Jam - Pal Shö - Nu Pal - Den Dor - Je Dzin Chen - Re Zig - Wang Gon - Po Jam - Pay Pal Sa - Yi Nying - Po Drib - Pa Nam - Par Sel Nam - Khai Nying - Po Pag - Chog Kun - Tu Zang Ut - Pal Dor - je Pe - Kar Lu - Shing Dang Nor - Bu Da - Wa Ral - Dri Nyi - Ma Yi Chag - Tsen Leg - Nam Ta - Shi Pal - Gyi Chog Chang - Chub Sem - Pa Gyed - La Chag - Tsal Lo

10. 释迦牟尼佛早课诵文 9 The Great Cloud of Blessings (Tibetan) Om Ah Hung Hrih ! De - Chen Bar - Wa Wang - Gi Pho - Drang Du De - Tong So - Sor Tog - Pay Ye - She Ku Ma - Chag De - Dhen Pad - May Rang - Shen Lay Dor - Je Nyi - Ma Nang - Wa Chen - Po Pal Choe - Ku Nang - W a Tha - Yay Dor - Je Cho Jig - Ten Wang - Chuk Tug - Jey Jey - Chug Shug Pad - Ma Gyal - Po Khor - Dhey Nga - Wang Gyur Nang - Sid Sil - N ö an Wang - Chen Hey - Ru Ka Sang - Wa Ye - She Ben - Dza Wa - Ra He Den - Chog Dhod - Pae Gyal - Po Dhe - Chen Ter Ma - Lue Kya - Gue Yid - Trog Rig - Jed Ma Chog - Thun Chag - Gyae Wang - Chug Dhe - Tong Gar Wang - Zed Dor - Je Pa - Wo Da - Kye Tsog Nang - Tong Nyam - Pa Chen - Poe Ngang - Nyid Du Dor - je Ku - Yi Gar - Gyi Sid - Sum Yo Gag - May Sung - Gi Shad - Dra y Kham - Sum Gug Wo - Ser Mar - Poe Khor - Dhay Yong - La Kyab Si - She Dang - Chud Yo - Shing Dhud - Par Jed Dor - Je Chag - Pa Chen - Poe Thug - Kyi Ni Nam - Nyi Ngo - Drup Dhod - Gue Chog - Tsol Shing Dor - Je Chag - Kyu Shag - Pa Chen - Po Yi Nang - Si De - Wa Chen - Po Dhom - Jed Pa Tha - Yay Gyu - Trul Dra - Way Rol - Gar Chen Til - Gyi Gong - Pu Chay - Wa Shin - Shug Pe

28. 释迦牟尼佛早课诵文 27 释迦佛赞 (x 3, 7, 21 or 108 times) ( 在念诵时, 观想金色的光从 释迦牟尼佛心中流向您,激励您 )

6. 释迦牟尼佛早课诵文 5 Rin - Chen Dug - Chog Ta - Shi Ser - Gyi Nya Do - J ung Bum - Zang Yid - Ong Ka - Ma La Nyen - Drag Dung - Dang Phun - Tsog Pal - Be U Mi - Nub Gyal - Tsen Wang - Gyur Khor - Lo Te Rin - Chen Tag - Chog Gye - Kyi Chag - Tsen Chen Cho - Du Gyal - Wa Chod - Ching Gye - Kye Ma Geg - Sog Ngo - Wo Dren - Pe Pal - Pel Way Ta - Shi Lha - Mo Gye - La Chag - Tsal Lo Tsang - Pa Chen - Po De - Jung Sed - Med Bu Mig - Tong Den - Dang Gyal - Po Yul - Khor Sung Phag - Kye Po - Dang Lu - Wang Mig - Mi Zang Nam - Tho Say - Te Lha - Ze Khor - Lo Dang Tri - Shu La - Dang Dung - Thung Dor - Je Chen Pi - Wam Ral - Dri C hod - Ten Gyal - Tsen Zin Sa - Sum Ne - Su Ge - Leg Ta - Shi Pel Jig - Ten Kyong - Wa Gye - La Chag - Tsal Lo * Dag - Chag Deng - Dir Cha - Wa Tsom - Pa La Geg - Dang Nye - War Tse - Wa Kun - Shi Nay Dö - Don Pal - Phel Sam - Don Yi - Zhin Drub Ta - Shi De - Leg Pun - Sum Tsog - Par Sh og! * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 )

11. 释迦牟尼佛早课诵文 10 * Rab - Jam Tsa - Sum Wang - Gi Lha - Tsog La Gue - Pay Sol - Wa Deb - So Jin - Gyi Lob Chog - Thun Ngo - Drup Dho - Gue Pal - Tha Dak Thog - Mey Wang - Du Jey - Pe Ngo - Drup - Tsol * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 )

25. 释迦牟尼佛早课诵文 24 顶圈 30 . 日 ﹐ 月 ﹐ Nyi - Ma Da - Wa 3 1 . 珍异宝 伞, Rin - Po - Che Dug 3 2 . 制伏一切十方 幢, Chog - Lä Nam - Par Gyäl - Wai Gyäl - Tsän 无余清 净悦意供, 天人最胜圆满供, U - Su Lha - Dang Mi - I Päl - Jor Pun - Sum Tsog - Pa Ma - Tsang Wa - Me - Pa 悉皆云集于中央。 Tsang - Zhing Yi - Du Wong - Wa Di - Dag 献予大慈跟本师, Drin - Chen Tsa - Way Dang - Gyu - Par Chay Pay 一切真 传承上师, Päl - Den La - Ma Dam - Pa Nam - Dang Kye - Par Du - Yang 释迦牟尼佛 Nyam - Mey Sha - kya Gyal Poi 所有本尊一切众 , Lha - Tsog Kor - Dang Chay - Pa 献此佛刹无量供 , Nam - La Zhing - Kam Ul - War Gyi - Wo 受此供已 请加持 Tug - Je Dro - Way Dön - Du Zhe - Su - Sol 众生与我皆得受 , Zhe - Nay Dag - Sog Sem - Chen Tam - Chay - La 以大慈悲普 加 持。

19. 释迦牟尼佛早课诵文 18 供养文 天 上 人 间 供 养 品 tian shang ren jian gong yang pin 或 由 实 设 或 意 变 huo you shi she huo yi bian 无 上 普 贤 供 养 云 wu shang pu xian gong yan g yun 愿 遍 一 切 虚 空 界 yuan bian yi qie xu kong jie Lha - Dang Mi - Yi Cho - Pay Dzay Ngo - Su Sham - Dang Yi - Kyi Trul Kun - Zang Cho - Trin La - Na May Nam - Kay Kam - Kun Kyab - Gyur Chig

24. 释迦牟尼佛早课诵文 23 19 . 马宝, Ta - Chog Rin - Po Che 20 . 将 军宝, Mag - Pon Rin - Po Che 2 1 . 大藏瓶宝。 Ter - Chen Po - i Bum - Pa 第三圈 2 2 . 姿天女, Geg - Ma 2 3 . 鬘天 女, Treng - Wa - Ma 2 4 . 歌 天 女, Lu - Ma 2 5 . 舞 天 女, Gar - Ma 26 . 花 天 女, Me - Tog - Ma 27 . 香 天 女, Dug - Pö - Ma 28 . 灯 天 女, Nang - Säl - Ma 29 . 涂 天 女。 Dri - Chab - Ma

23. 释迦牟尼佛早课诵文 22 7. 南方拂洲、 别 拂洲, Nga - Yab - Dang Nga - Yab - Zhän 8. 小行洲、 胜道 行洲,两小洲位 处西方, Yo - Dän - Dang Lam - Chog - Dro 9. 北方有声不美洲,及彼身不美洲, Dra - Mi - Nyen - Dang Dra - Mi - Nyen Gyi Da 10 . 宝山, Rin - Po - Che Ri - Wo 1 1 . 如意 树, Pag Sam - Gyi - Shing 1 2 . 随欲宝牛, Dö Jo - I Ba 1 3 . 自 长粮谷。 Ma - Mo Pa - I Lo - Tog 第二圈 1 4 . 宝 轮, Kor - Lo Rin - Po Che 1 5 . 如意宝珠, Nor - Bu Rin - Po Che 16 . 王后宝, Tsun - Mo Rin - Po Che 17 . 大臣宝, Lon - Po Rin - Po Che 18 . 象宝, Lang - Po Rin - Po Che

36. 释迦牟尼佛早课诵文 35 以 此 功 德 愿 众 生 y i ci gong de yuan zhong sheng 集 聚 圆 满 福 与 慧 ji ju yuan man fu yu hui 成 就 依 福 慧 所 生 cheng jiu yi fu hui suo sheng 二 种 神 圣 之 身 相 er zhong shen sheng zhi shen xiang Ge - Wa Di - Yi Kye - Wo Kun So - Nam Ye - She Tsok - Dzok Shing So - Nam Ye - She La - Jung Way Dam - Pay Ku - Nyi Top - Par Shog

37. 释迦牟尼佛早课诵文 36 百字明咒 ( 忏悔文 ) 嗡 本杂萨埵 萨麻雅 麻努巴拉雅 本杂萨 埵 嗲那巴 帝 他 帝多美 帕哇 苏多卡唷 美 帕哇 苏波卡唷 美 帕哇 阿努啦多 美 帕哇 萨哇 悉提美 巴雅杂 萨哇 噶麻 苏杂美 吉当师利养 沽噜 吽 哈哈 哈哈货 帕噶万 萨哇 答他噶答 本杂麻美 木 杂 本杂 帕 哇 麻哈 萨麻呀 萨 埵 阿 吽 佩 Om Bendza Satto Samaya Manu Palaya Bendza Satto Ten op a T ita Dridho Me Bhawa Sutto Kayo Me Bhawa Supo Kayo Me Bhawa Anurakto Me Bhawa Sarwa Siddhi Me Prayatza Sarwa Karma Sutz a Me Tzitam Shri yam Kuru Hung Ha Ha Ha Ha Ho Bhagawan Sarwa Tathagata Bendza Ma Me Muntz a Bendza Bhawa Maha Samaya Satto Ah Hung Phet

13. 释迦牟尼佛早课诵文 12 趋皈依 ( x 3 ) 南无上师 南无佛 南无法 南无僧 Namo Gurubhya Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sanghaya 归依及发菩提心愿文 ( x 3 ) 诸 佛 正 法 圣 贤 僧 zhu fo zheng fa sheng xian seng 直 至 菩 提 我 皈 依 zhi zhi pu ti wo gui yi 依 我 闻 法 诸 功 德 yi wo wen fa zhu gong de 为 渡 众 生 愿 成 佛 wei du zhong sheng yuan cheng fo Sang - Gye Cho - Dang Tsog - Kyi Chog - Nam La Jang - Chub Bar - Du Dag - Ni Kyab - Su Chi Da g - Gi Jin - Sog Gyi - Pe So - Nam Kyi Dro - La Pen - Chir Sang - Gye Drub - Par Shog

21. 释迦牟尼佛早课诵文 20 谛力加持 吽 ! Hung 愿 以 三 宝 谛 实 力 yuan yi san bao di shi li 诸 佛 菩 萨 加 持 力 zhu fo pu sa jia chi li 福 慧 圆 满 威 德 力 fu hui yuan man wei de li 法 界 清 净 不 可 思 议 力 fa jie qing jing bu ke si yi li 化 成 如 是 hua cheng ru shi Hung! Kon - Chog Sum - Gyi Den - Pa Dang Sang - Gye - Dang Jang - Chub Sem - Pa Tam - Chay - Kyi Jin - Gyi Lab - Dang Tsog - Nyi Yong - Su Dzog - Pay Nga - Tang Chen - Po - Dang Cho - Kyi Ying - Nam Par - Dag - Ching Sam - Gyi Mi - Kyab - Pay To b - Kyi Day - Zhin Nyi - Du Gyur - Chig

22. 释迦牟尼佛早课诵文 21 供曼达拉 嗡 啊 吽 (x 3) Om Ah Hung (x 3 ) 嗡 金 刚地基 啊 吽 Om Bendza Bhu - Mi Ah - Hung 奇妙黄金宝地 Wang - Chen Ser - Gyi Sa - Zhi 嗡 金 刚围篱 啊 吽 Om Benza Re - Ke Ah - Hu ng 铁围山绕四周 Chi - Chag Ri - Kor Yug - Gi Kor - Wai U - Su 第一圈 1. 居中山王 须弥山, Ri - Gyäl Po - Ri Rab 2 . 东胜神洲处东方, Shar Lu - Pag - Po 3 . 南瞻部洲南方住, Lho Dzam - Bu - Ling 4 . 西牛 贺洲置西边, Nub Ba - Lang - Chö 5 . 北 俱 盧 洲在北边。 Jang Dra - Mi - Nyän 6 . 东方身洲及胜洲, Lu - Dang Lu - Pag

9. 释迦牟尼佛早课诵文 8 * 怀 柔 圣 众 浩 瀚 三 根 本 huai rou sheng zhong hao han san gen ben 至 诚 恭 敬 祈 祷 垂 加 持 zhi cheng gong jing qi dao chui jia chi 一 切 所 欲 胜 共 诸 悉 地 yi qie suo yu sheng gong zhu xi di 无 碍 自 在 成 就 祈 垂 赐 wu ai zi zai cheng jiu qi chui ci * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 )

20. 释迦牟尼佛早课诵文 19 供养陀罗尼 嗡 阿 吽 (x 3 ) 嗡 南无 巴嘎瓦爹 班杂 萨 哇 巴 玛达 那 达塔嘎达雅 阿哈 爹 三 雅桑 布达雅 达雅塔 嗡 班 杂 班 杂 玛哈 班 杂 玛哈 戴 雅 班 杂 玛哈 比 雅 班 杂 玛哈 菩提吉他 班 杂 玛哈 菩提 曼 都 巴桑 嘎玛那 班 杂 萨瓦 嘎玛 阿瓦 拉 那 比修 达那 班 杂 索哈 (x 3 ) Om Ah Hung (x 3) Om Namo Bhagawate Bendzay Sarwa Parma Dana Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Tayatha Om Bendzay Bendzay Mah a Bendzay Maha Tadzya Bendzay Maha Bidya Bendzay Maha Bodhicitta Bendzay Maha Bodhi Mando Pasam Kramana Bendzay Sarva Karma Avarana Bisho Dana Bendzay Soha (x 3)

29. 释迦牟尼佛早课诵文 28 上 师 , 如 来 , 薄 伽 梵 , 应 供 , 正 等 觉 , shang shi ru lai bo jia fan ying gong zheng deng jue 吉 祥 胜 者 , 释 迦 牟 尼 佛 前 , ji xiang sheng zhe shi jia mou ni fo qian 顶 礼、供 养、归 依,伏 请 加 持 ! ding li gong yang gui yi fu qing jia chi La - Ma Ton - Pa Chom - Dan - Day Day - Zhin Sheg - Pa Dra Chom - Pa Yang Dag - Pa Dzog - Pay Sang - Gye Pal - Gyal - Wa Shakya Tup - Pa - La Chag Tsal - Ching Kyap - Su - Chi - Wo Cho - D o Jin - Gyi Lap - Tu - Sol 念诵心咒与观想 Tayatha Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha (x 7 ) Om Muni Muni Maha Muni Ye Soha (x 21 or 108 ) ( 观想 释迦牟尼佛发出金光进入我身与一切众生,一切众生与我在六道 中 , 皆感到无比的欢喜和解脱如 : 消极,障碍, 恶业及邪灵骚扰皆 净除 )

38. 释迦牟尼佛早课诵文 37 密集嘛 无 缘 悲 心 大 藏 观 世 音 wu yuan bei xin da zang guan shi ying 无 垢 智 慧 主 尊 妙 吉 祥 wu go u zhi hui zhu zun miao ji xiang 摧 灭 诸 魔 军 众 秘 密 主 cui mie zhu mo jun zhong mi mi zhu 雪 乡 学 者 顶 饰 宗 咯 巴 xue xiang xue zhe ding shi zong luo ba 罗 桑 札 巴 足 下 我 祈 请 luo shang zha ba zu xia wu qi qing Mig - May Tser - Way Ter - Chen Chen - Re Zig Dri - May Kyen - Pay Wang - Po Jam - Pel Yang Du - Pung Ma - Lu Jom - Dza Sang - Way Dak Gang - Chen Kay - Pay Tsug - Kyen Tsong - Kha Pa Lo - Zang Drag - Pay Zhab - La Sol - Wa Deb ~ 吉祥如意 ~

34. 释迦牟尼佛早课诵文 33 祈 请 上 师 庄 严 身 qi qing shang shi zhuang yan shen 万 寿 无 疆 恒 永 住 wan shou wu jiang hen yong zhu 妙 法 普 照 十 方 界 miao fa pu zhao shi fang jie 尊 师 与 我 不 舍 离 zun shi yu wu bu she li La - Ma Ku - Kham Sang - La Sol - Wa Deb Chog - Tu Ku - Tse Ring - La Sol - Wa Deb Trin - Lae Dar - Shing Gye - La Sol - Wa Deb La - Ma Dang - Dral Wa - Med - Par Jin - Gyi Lab - Tu - Sol 愿 永 不 离 善 知 识 yuan yong bu li shan zhi shi 妙 法 殊 胜 恒 受 用 miao fa shu sheng heng shou yong 圆 满 道 地 诸 功 德 yuan man dao di zhu gong de 速 证 金 刚 总 持 位 su zheng jin gang zong chi wei Kye - Wa Kun - Tu Yang - Dag La - Ma Dang Dral - Me Cho - Kyi Pal - La Long - Cho Ching Sa - Dang Lam - Gyi Yon - Ten Rab - Zog Ne Dor - Je Chang - Gi Go - Pang Nyur - Thub Shog

31. 释迦牟尼佛早课诵文 30 熟 谙 菩 提 心 金 洲 shu an pu ti xin jin zhou 掌 大 乘 轨 燃 登 智 zhang da cheng gui ran deng zhi 光 显 妙 道 种 敦 巴 guang xian miao dao zhong dun ba 启 请 圣 教 三 命 柱 q i qing shen g jiao san ming zhu Jang - Chub Tug - La Nga - Nye Ser - Ling Pa Shing - Ta Chen - Po Sol - Dzin Mar - May Dzay Lam - Zang Sel - Dzay Ton - Pa Rin - Po Che Ten - Pay Sog - Shing Sum - La Sol - Wa Deb 善 说 无 敌 释 迦 顶 shan shuo wu di shi jia ding 一 切 佛 智 妙 吉 祥 yi qie fo zhi miao ji xiang 观 空 性 义 圣 龙 树 guan kong xing yi sheng long shu 言 教 三 尊 诚 祈 请 yan jiao san zun cheng qi qing Ma - Wa Da - May Dren - Chog Shak - Yay Tog G yal - Way Kyen - Rab Kun - Du Jam - Pay Yang Zab - Mo Don - Zig Pag - Chog Lu - Drub Zhab Ma - Way Tsug - Gyen Sum - La Sol - Wa Deb

30. 释迦牟尼佛早课诵文 29 师承启请文 具 德 根 本 上 师 宝 ju de gen ben s hang shi bao 安 住 我 顶 莲 月 上 an zhu wo ding lian yue shang 恳 吁 大 恩 摄 受 已 ken yu da en she shou yi 赐 予 身 语 意 悉 地 ci yu shen yu yi xi di Pal - Den Tsa - Way La - Ma Rin - Po C he Dag - Gi Chi - Wor Pay - Day Teng - Zhug La Ka - Drin Chen - Po Go - Nay Je - Zung Te Ku - Sung Tug - Kyi Ngo - Drub Tsal - Du Sol 无 等 导 师 薄 伽 梵 wu deng dao shi bo jia fan 补 处 至 尊 弥 勒 主 bu chu zhi zun mi le zhu 佛 所 授 记 圣 无 著 fo suo shou ji sheng wu zhu 启 请 三 佛 菩 萨 前 qi qing san fo pu sa qian Dren - Pa Nyam - May Ton - Pa Chom - Den Day Gyal - Tsab Dam - Pa Je - Tsun Mi - Pam Gon Gyal - Way Lung - Ten Pag - Pa Tog - May Zhab Sang - Gye Jang - Sem Sum - La Sol - Wa Deb

16. 释迦牟尼佛早课诵文 15 Dak - Kyang Dro - La Pen - Don Du Jang - Chup Sem - Ni Kye - Gyi Zhing Jang - Chup Sem - Pai Lap - Pa La Rim - Pa Zhin - Du Lap - Par Gyi 常怀 随喜 菩提 之益 此 今 此 世 具 意 义 ci jin ci shi ju yi yi 难 能 可 贵 得 人 身 nan neng ke gui de ren shen 今 日 出 世 于 佛 族 jin ri chu shi yu fo zu 今 已 此 刻 成 佛 子 jin yi ci ke cheng fo zi 始 于 今 日 与 今 时 shi yu jin ri yu jin shi 行 为 依 据 此 传 承 xing wei yi ju ci chuan cheng 跟 随 诸 佛 子 之 行 gen sui zhu fo zi zhi xing 不 污 上 师 之 家 族 bu wu shang shi zhi jia zu Deng - Du Dak - Tse De - Bu Yo Mi - Yi Si - Pa Lek - Pa Top De - Ring Sang - Gye Rig - Su Kye Sang - Gye Say - Su Da - Gyur To Da - Nyi Dak - Gi Chi - Ney Kyang Rig - Dang Tun - Pay Ley - Tsam Te Kyon - May Tsun - Pe Rik - De La Nyok - Par Mi - Gyur De - Tar Ja

35. 释迦牟尼佛早课诵文 34 回向偈 谨 愿 以 此 诸 功 德 jin yuan yi ci zhu gong de 速 证 上 师 佛 陀 位 shu zheng shang shi fo tuo wei 渡 尽 一 切 有 情 众 du jing yi qie you qing zhong 同 登 彼 岸 尽 无 余 tong deng bi an jing wu yu Ge - Wa Di - Yi Nyur - Du Dag La - Ma Sang - Gye Drup - Gyur Ney Dro - Wa Chig - Kyang Ma - Lue Pa Kye - Kyi Sa - La Go - Par Shog 唯 愿 殊 胜 菩 提 心 wei yuan shu sheng pu ti xin 未 生 起 者 令 生 起 wei sheng qi zhe ling sheng qi 已 生 起 者 无 退 转 yi sheng qi zhe wu tui zhuan 恒 时 增 长 无 间 断 heng shi zheng zhang wu jian duan Jang - Chub Sem - Chog Rin - Po Che Ma - Kye Pa - Nam Kye - Gyur Chig Kye - Pa Nyam - Pa Me - Par Yang Gong - Ne Gong - Du Pal - War Shog

33. 释迦牟尼佛早课诵文 32 上师 鑫和大乘南都仁波切 长住文 嗡 苏瓦施地 ! Om Svas t i ! 红 宝 山 上 耀 光 芒 hong bao shan shang yao guang mang 无 厌 观 见 无 量 寿 wu yan guan jian wu liang shou 长 生 不 老 之 甘 露 chang sheng bu lao zhi gan lu 赐 予 尊 师 得 永 生 ci yu zun shi de yong sheng Om Svas t i Pad - Rab Lhun - Poi O - ser Bum - Tro Tar Rab - Ze Ta - Wai Mi - Ngom Tse - Pak Me Chi - Med Du - Tsi Bum - Gyi Che - Chuk Pa T ak - Te n Dro - Wai Ngo - Po Deng - Dhir Tsol 智 巧 善 解 皆 俱 足 zhi qiao shan jie jie ju zu 护 持 世 尊 正 传 承 hu chi shi zun zheng chuan cheng 渡 脱 弟 子 证 菩 提 du tuo di z i zheng pu ti 唯 愿 尊 师 寿 无 疆 wei yuan zun shi shou wu jiang Gang - Lo Thub - Pai Ring - L ug Zin - Khe Pa Shed - Dang Drup - Pai Ten - Pa Pel - Wa Dang Dul - Ja Nam - Drol Lam - Du God - Pa La Dr en - Pai Da - Dral Chog - Tu Shab - Ten Shog

18. 释迦牟尼佛早课诵文 17 Ngo - Nam Ma - Lu Yang - Dag Kyen - Gyur Pay Chom - Den Kor - Chay Nay - Dir Sheg - Su Sol 修七支供养 我 以 三 门 诚 心 恭 礼 敬 wo yi san men cheng xin gong li jing 尽 奉 实 陈 意 现 供 养 云 jin feng shi chen yi xian gong yang yun 忏 悔 无 始 累 积 诸 罪 堕 chan hui wu shi lei ji zhu zui duo 随 喜 凡 夫 圣 者 各 善 业 sui xi fan fu shen g zhe ge shan ye 生 死 未 尽 恭 请 常 安 住 sheng si wei jin gong qing chang an zhu 并 祈 为 诸 众 生 转 法 轮 bing qi wei zhu zhong sheng zhuan fa lun 回 向 自 他 功 德 於 菩 提 hui xiang zi ta gong de yu pu ti Go - Sum Gu - Pay Go - Nay Chag - Tsal Lo Ngo - Sham Yi - Trul Cho - Trin Ma - Lu Bul Tog - May Ne - Sak Dig - Tung Tam - Che Shag Kye - Par Gay - Wa Nam - Lar Je - Yi Rang Kor - Wa Ma - Tong Bar - Du Leg - Zhug Nay Dro - Lay Cho - Kyi Kor - Lor Kor - War Dang Dag - Zhan Gay - Nam Jang - Chub Chen - Por Ngo

32. 释迦牟尼佛早课诵文 31 甚 深 缘 起 而 观 察 shen sheng yuan qi er guan cha 承 大 乘 教 阿 底 峽 cheng da cheng jiao a di xia 光 显 妙 道 种 敦 巴 guang xian miao dao zhong dun ba 阎 浮 二 尊 诚 祈 请 yan fu er zun cheng qi qing Ten - Drel Zab - Mo Je - Shin Zig - Pa Yi Shing - Ta Chen - Po Sol - Dzin Mar - May Dzay Lam - Zang Sol - Dzay Ton - Pa Rin - Po Che Dzam - Ling Gyan - Gyur Nyi - La Sol - Wa Deb 第十四世 达赖喇嘛尊者长 住 文 於 此 雪 岭 所 绕 国 土 中 yu ci xue ling suo rao guo tu zhong 一 切 利 益 安 乐 之 生 处 yi qie li yi an le zhi sheng chu 巅 津 甲 措 观 自 在 菩 萨 dian jin jia cuo guan zi zai pu sa 愿 其 常 住 直 至 生 死 尽 yuan qi chang zhu zhi zhi sheng si jin Gang - Ri Ra - Wa Kor - Way Zhi n g - Kam Dir Pe n - Dang De - Wa Ma - Lu J ung - Way Na y Chen - Re - Zig Wang Ten - Z in Gya - Ts o Yi Z hab - Pa y Si - T h ay Bar - Du Te n - Gyur Chi g

12. 释迦牟尼佛早课诵文 11 释迦牟尼佛早课诵文 增福密咒 (x 7 ) 嗡 萨叭啦 萨叭啦 唯嘛哪 - 萨啦 - 嘛哈 - 迦哇 - 吽 嗡 思嘛啦 - 思嘛啦 唯嘛哪 - 萨啦 - 嘛哈 - 迦哇 - 吽 Om Sambhara Sambhara Vimana Sara Maha Ja va Hung Om Smara Smara Vimana Sara Maha Java Hung 在 念诵 经文 时 广增 福田 密咒 (x 7 ) 达雅塔 嗡 答列 答列 奔 答列 索哈 T adyatha Om Dhare Dhare Ben d hare Svaha 加持念珠 密咒 (x 7 ) 嗡 如启 啦 嘛尼 啪哇达呀 吽 Om Rucira Mani Pravartaya Hung 趋皈依 (x 3 ) 上 师 即 佛 亦 即 法 shang shi ji fo yi ji fa 上 师 亦 为 贤 圣 僧 shang shi yi wei xian sheng seng 上 师 造 作 一 切 善 shang shi zao zuo yi qie shan 我 趋 皈 依 诸 上 师 wo qu gui yi zhu shang shi La - Ma Sang - Gye La - Ma Cho Day - Zhin La - Ma Gen - Dun Te Kun - Gyi Je - Po La - Ma Te La - Ma Nam - La Kyab - Su Chi

15. 释迦牟尼佛早课诵文 14 Deng - Na y Zung - Te Sang - Gye Ma - Top Bar Sok - Kyi Chir - Yang Mi - Tang Zung - War Gyi 发心菩提与菩萨戒 (x 3 ) 上 师 诸 佛 众 佛 子 shang shi zh u fo zhong fo zi 敬 请 留 心 听 我 言 jing qing liu xin ting wo yan 犹 如 过 去 诸 如 来 you ru guo qu zhu ru lai 生 起 无 上 菩 提 心 sheng qi wu shang pu ti xin 立 誓 定 修 佛 子 行 li shi ding xiu fo zi xing 尊 从 次 第 之 律 仪 zun cong ci di zhi lu yi 我 也 如 尊 发 菩 提 wo ye ru zun fa pu ti 为 渡 十 方 诸 有 情 wei du shi fang zhu you qing 修 持 佛 子 之 次 第 xiu chi fo zi zhi ci di 无 上 菩 提 之 法 门 wu shang pu ti zhi fa men La - Ma Gyal - Wa Say - Che Nam Dak - La Gong - Par Dze - Du Sol Ji - Tar Ngon - Gyi De - Shek Kyi Jang - Chup Tuk - Ni Kye - Pa Dang Jang - Chup Sem - Pay Lap - Pa La De - Dak Rim - Zhin Ney - Pa Tar

27. 释迦牟尼佛早课诵文 26 请转法轮 惟 愿 汝 等 至 尊 圣 上 师 wei yuan ru deng zhi zun sheng shang shi 法 身 虚 空 布 满 悲 智 云 fa shen xu kong bu man bei zhi yun 然 后 在 於 化 机 之 大 地 ran hou zai yu hua ji zhi da di 随 顺 降 下 深 广 妙 法 雨 sui shun j iang xia shen guang miao fa yu Je - Tsu n La - Ma Dam - Pa Khye - Nam - Kyi Ch o - Kui Kha - La Khyen - Tsey C hu - Dzin - Thrig J i - Tar Tsham - Pay Dul - Jay Dzin - Ma - La Z ab - Gye Cho - Kyi Ch ar - Pa r Wab - Tu - Sol 祈请上师长住文 唯 愿 上 师 寿 无 疆 wei yuan shang shi shou wu jiang 殊 胜 妙 法 照 十 方 shu sheng miao fa zhao shi fang 罗 桑 胜 者 之 教 法 lou sang sheng zhe zhi jiao fa 三 界 魔 障 尽 断 除 san jie mo zhang ji n duan chu Je - Tsun La - May Ku - Ts e Rab - Tan - Ching Nam - Kar Thrin - La Chhong - Chur Gya - Pa - Dang Lo - Zang Tan - Pai Dron - Me Sa - Sum - Gyi Dro - Wai Mun - Sel Tag - Tu Ney - Gyur - Chig 嗡 伊当 沽 鲁 拉那 曼答拉甘 尼雅答雅蜜 Om Idam Guru Ratna Mandalakam Nirya Tayami

17. 释迦牟尼佛早课诵文 16 将场地化为净土 嗡 阿 吽 (x 3 ) Om Ah Hung 愿 此 地 基 遍 清 净 yuan ci di ji bian qing jing 无 有 砂 砾 等 杂 物 wu you sha li deng zha wu 性 同 琉 璃 却 柔 软 xing tong liu li que rou ruan 面 均 平 坦 如 掌 心 mian jun ping tan ru zhang xin Om Ah Hung (x 3) Tam - Chay Du - Ni Sa - Zhi Dag Seg - Ma La - Sog May - Pa Dang Lag - Til Tar - Nyam Bay - Dur Ye Rang - Zhin Jam - Por Nay - Gyur Chig 迎请 ( 请合掌并跪下 ) 祈 请 无 余 等 护 诸 众 生 qi qing wu yu deng hu zhu zhong sheng 且 摧 凶 猛 魔 王 魔 军 尊 qie cui xiong meng mo wa ng mo jun zun 於 诸 事 物 无 余 善 知 者 yu zhu shi wu wu yu shan zhi zhe 世 尊 眷 属 驾 临 於 此 地 shi zun juan shu jia lin yu ci di Ma - Lu Sem - Chen Kun - Gyi Gon - Gyur Chig Du - Te Pung - Chay Mi - Zay Jom - Dzay Lha

14. 释迦牟尼佛早课诵文 13 四无量心 愿 一 切 有 情 具 足 乐 及 乐 因 yuan yi qie you qing ju zu le ji le yin 愿 一 切 有 情 远 离 苦 及 苦 因 yuan yi qie you qing yuan li ku ji ku yin 愿 一 切 有 情 不 离 无 苦 之 乐 yuan yi qie you qing bu li wu ku zhi le 愿 一 切 有 情 远 离 亲 疏 贪 嗔 住 等 舍 yuan yi qie you qing yuan li q ing shu tan chen zhu deng she Sem - Chen Tam - Che Day - Wa - Dang Day - Way - Gyu - Dang Den - Par - Gyur - Chig Sem - Chen Tam - Che Dug - Ngel - Dang Dug - Ngel - Kyi Gyu - Dang Dral - War Gyur - Chig Sem - Chen Tam - Che Dug - Ngel May - Pay Day - Wa - Dang Mi - Dral - War Gyur - Chig Sem - Ch en Tam - Che Nye - Ring Chag - Dang Nyi - Dang Dral - Way Dang Nyom - La Nay - Par Gyur - Chig 发愿菩提心 为 渡 有 情 诸 怖 畏, wei du you qing zhu bu wei 直 至 证 得 菩 提 果, zhi zhi zheng de pu ti guo 我 持 发 愿 菩 提 心, wo chi fa yuan pu ti xin 生 生 世 世 不 舍 离 。 sheng sheng shi shi bu she li Dro - Kun Si - Zhi Jig - Pa Lay - Drol Chir Dzok - Pay Jang - Chub Top - Par Do - Pay Sem

26. 释迦牟尼佛早课诵文 25 Tug - Tse - Wa Chen - Poi Go - Nay Jin - Gyi Lab - Tu Sol 1 供外曼达拉 妙 香 遍 涂 华 散 之 大 地 , miao xiang bian tu hua shan zhi da di 须 弥 四 洲 日 月 所 庄 严 , xu mi si zhou ri yue suo zhuang yan 观 如 佛 土 我 乐 敬 供 养, guan ru fo tu wo le jing gong yang 愿 诸 有 情 共 享 此 净 土! yuan zhu you qing gong xiang ci jing tu Sa - Zhi Pö - Kyi Jug - Shing Me - Tog - Tram Ri - Rab Ling - Zhi Nyi - Day Gyen - Pa - Di Sang - Gay Zhing - Du Mig - Te Ul - War - Gyi Dro - Kun Nam - Da g Zhing - La Chö - Par - Shog 2 供内曼达拉 令 我 生 起 贪 嗔 无 明 境, ling wo sheng qi tan chen wu ming jing 怨 亲 中 庸 色 身 用 具 等, yuan qing zhong yong se shen yong ju deng 我 均 无 吝 奉 上 愿 享 受, wo jun wu lin feng shang yuan xiang shou 加 持 我 他 当 下 渡 三 毒。 jia chi wo ta dang xia du san du Da g - Gi Chag - Dang Mong - Sum Kye - Pay - Yul Dr a - Nyen Bar - Sum Lu - Dang Long - Cho - Che Pang - Pa Me - Par Bul - Gyi Leg - Zhe - Nay Du g - Sum Rang - Sar Drol - War Jin - Gyi - Lob

7. 释迦牟尼佛早课诵文 6 大加持云 此为藏历土兔年七月一日,具“德”名者(麦彭仁波切)造。 任谁祈祷皆能如愿成就一切怀业。 嗡 阿 吽 舍 Om Ah Hung Hrih 大 乐 炽 然 自 在 宫 殿 中 da le chi ran zi zai gong dian zhong 乐 空 圣 妙 观 察 智 慧 身 le kong sheng miao guan cha zhi hui sh en 离 欲 具 乐 莲 花 自 性 中 li yu ju le lian hua zi xing zhong 金 刚 日 尊 大 光 明 威 德 jin gang ri zun da guang ming wei de 法 身 无 量 光 佛 金 刚 法 fa shen wu liang guang fo jin gang fa 世 间 自 在 大 慈 大 悲 身 shi jian zi zai da ci da bei shen 驾 御 轮 回 涅 槃 莲 花 王 jia yu lun hui nie pan lian hua wang 摧 伏 三 有 雄 威 嘿 热 嘎 cui fu san you xiong wei hei ri ga 秘 密 智 慧 金 刚 亥 母 尊 mi mi zhi hui jin gang hai mu zun 胜 乐 妙 欲 之 王 大 乐 藏 sheng le miao yu zhi wang da le zang 摄 诸 众 生 心 识 作 明 母 she zhu zhong sheng xin shi zuo ming mu

8. 释迦牟尼佛早课诵文 7 胜 共 手 印 自 在 乐 空 舞 sheng gong shou yin zi zai le kong wu 怀 柔 金 刚 勇 士 空 行 聚 huai rou jin gang yong shi kong xing ju 现 空 广 大 平 等 自 性 中 xian kong guang da ping deng zi xing zhong 金 刚 身 之 游 舞 震 三 有 jin gang shen zhi you wu zhen san you 无 碍 语 之 笑 声 召 三 界 wu ai yu zhi xiao sheng zhao san jie 红 光 周 遍 轮 涅 一 切 处 hong guang zhou bian lun nie yi qie chu 撼 动 聚 集 有 寂 之 精 华 han dong ju ji you ji zhi jing hua 依 于 金 刚 大 欲 之 意 乐 yi yu jin gang da yu zhi yi le 赐 予 所 欲 二 种 胜 悉 地 ci yu suo yu er zhong sheng xi di 施 以 金 刚 铁 钩 大 绢 索 shi yi jin gang tie gou da juan suo 万 有 显 现 摄 缚 大 乐 中 w an you xian xian she fu da le zhong 无 边 幻 网 之 中 游 舞 者 wu bian huan wang zhi zhong you wu zhe 犹 如 芝 麻 荚 开 而 安 住 you ru zhi ma jia kai er an zhu

2. 释迦牟尼佛早课诵文 1 八圣吉祥祈请文 嗡 ! 法 界 清 净 自 性 任 运 成 O m fa jie qing jing zi xing ren yun cheng 安 住 十 方 吉 祥 世 界 中 an zhu shi fang ji xiang shi jie zhong 佛 陀 圣 法 一 切 贤 圣 僧 fo tuo sheng fa yi qie xian sheng s eng 我 等 顶 礼 祈 愿 大 吉 祥 wo deng ding li qi yuan da ji xiang 燃 灯 佛 贤 勇 佛 亿 成 佛 ran deng fo xian yong fo yi cheng fo 慈 严 德 佛 最 胜 善 行 佛 ci yan de fo zui sheng shan xing fo 亿 持 一 切 广 大 名 闻 佛 yi chi yi qie guang da ming wen fo 如 须 弥 山 能 胜 吉 祥 佛 ru xu mi shan neng sheng ji xiang fo 悯 诸 众 生 慈 悲 圣 德 佛 m in zhu zhong sheng ci bei sheng de fo 巍 然 大 力 咸 满 有 情 愿 wei ran da l i xian man you qing yuan 即 闻 圣 名 增 德 增 吉 祥 ji wen sheng ming zeng de zeng ji xiang 虔 诚 顶 礼 八 大 善 逝 佛 qian cheng ding li ba da shan shi fo 孺 童 文 殊 具 德 金 刚 手 ru tong wen shu ju de jin gang shou

4. 释迦牟尼佛早课诵文 3 八 大 吉 祥 天 女 我 顶 礼 ba da ji xiang tian ni wo ding li 大 梵 天 大 自 在 遍 入 天 da fan tian da zi zai bian ru men 帝 释 天 王 及 持 国 天 王 di shi tian wang ji chi guo tian wang 增 长 天 王 龙 王 广 目 天 zeng zhang tian wang long wang guang mu tian 多 闻 天 王 各 持 其 法 器 duo wen tian wang ge chi qi fa qi 轮 三 叉 戟 短 枪 金 刚 杵 lun san cha ji duan qiang jin gang chu 琵 琶 长 剑 宝 塔 胜 宝 幢 pi pa zhang jian bao ta sheng bao zhuang 三 界 之 中 善 妙 增 吉 祥 san jie zhi zhong shan miao zeng ji xiang 世 间 八 大 护 法 我 顶 礼 shi jian ba da h u fa wo ding li * 我 等 如 今 所 作 诸 事 业 wo deng ru jin suo zuo zhu shi ye 一 切 障 难 恼 害 悉 消 弥 yi qie zhang nan nao hai xi xiao mi 满 愿 增 长 随 心 皆 成 就 man yuan zeng zhang sui xin jie cheng jiu 吉 祥 如 意 祈 愿 臻 圆 满 ji xiang ru yi qi yuan zhen yuan man * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 )

3. 释迦牟尼佛早课诵文 2 圣 观 世 音 怙 主 弥 勒 尊 sheng guan shi yin hu zhu mi le zun 地 藏 菩 萨 除 盖 障 菩 萨 di zang pu sa chu gai zhang pu sa 虚 空 藏 及 普 贤 大 菩 萨 xu kong zang ji pu xian da pu sa 乌 巴 拉 、 杵 、 白 莲 及 龙 树 wu ba la chu bai lian ji long shu 摩 尼 月 宝 宝 剑 及 日 轮 mo ni yue bao bao jian ji ri lun 持 善 法 印 吉 祥 德 殊 胜 chi shan fa yin ji xiang de shu sheng 八 大 菩 提 萨 哆 我 顶 礼 ba da pu ti sa duo wo ding li 殊 胜 宝 伞 吉 祥 金 色 鱼 shu sheng bao san ji xiang jin se yu 如 意 宝 瓶 悦 意 青 莲 花 ru yi bao ping yue yi qing lian hua 声 闻 法 螺 圆 满 吉 祥 结 sheng wen fa luo yuan man ji xiang jie 尊 胜 宝 幢 授 权 之 金 轮 zun sheng bao zhuang shou quan zhi jin lun 殊 胜 法 印 八 圣 吉 祥 宝 shu sheng fa yin ba sheng ji xiang bao 供 养 十 方 诸 佛 祈 纳 受 gong yang shi fang zhu fo qi na shou 忆 念 善 妙 成 就 时 增 长 yi nian shan miao cheng jiu shi zeng zhang

Views

 • 9929 Total Views
 • 8279 Website Views
 • 1650 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 13

 • 175 thekchencholing.org
 • 4 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 7 www.steps.sg
 • 2 baidu.com
 • 2 www.thekchencholing.org
 • 1 webcache.googleusercontent.com
 • 1 w.thekchencholing.org
 • 2 ww.thekchencholing.org
 • 13 167.172.6.110:8069
 • 16 167.172.6.110:8072
 • 7 www.thekchencholing.com
 • 4 159.223.36.56
 • 5 159.223.36.56:8069