八圣吉祥祈请文

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

2. 2 八圣吉祥祈请 文 嗡 ! 法 界 清 净 自 性 任 运 成 O m fa jie qing jing zi xing ren yun che ng 安 住 十 方 吉 祥 世 界 中 an zhu shi fang ji xiang shi jie zhong 佛 陀 圣 法 一 切 贤 圣 僧 fo tuo sheng fa yi qie xian sheng seng 我 等 顶 礼 祈 愿 大 吉 祥 wo deng ding li qi yuan da ji xiang 燃 灯 佛 贤 勇 佛 亿 成 佛 ran deng fo xian yong fo yi cheng fo 慈 严 德 佛 最 胜 善 行 佛 ci yan de fo zui sheng shan xing fo 亿 持 一 切 广 大 名 闻 佛 yi chi yi qie guang da ming wen fo 如 须 弥 山 能 胜 吉 祥 佛 ru xu m i shan neng sheng ji xiang fo 悯 诸 众 生 慈 悲 圣 德 佛 m in zhu zhong sheng ci bei sheng de fo 巍 然 大 力 咸 满 有 情 愿 wei ran da li xian man you qing yuan 即 闻 圣 名 增 德 增 吉 祥 ji wen sheng ming zeng de zeng ji xiang 虔 诚 顶 礼 八 大 善 逝 佛 qian cheng ding li ba da shan shi fo 孺 童 文 殊 具 德 金 刚 手 ru tong wen shu ju de jin gang shou 圣 观 世 音 怙 主 弥 勒 尊 sheng guan shi yin hu zhu mi le zun 地 藏 菩 萨 除 盖 障 菩 萨 di zang pu sa chu gai zhang pu sa 虚 空 藏 及 普 贤 大 菩 萨 xu kong zang ji pu xian da pu sa 乌 巴 拉 、 杵 、 白 莲 及 龙 树 wu ba la chu bai lian ji long shu 摩 尼 月 宝 宝 剑 及 日 轮 mo ni yue bao bao jian ji ri lun 持 善 法 印 吉 祥 德 殊 胜 chi shan fa yin ji xiang de shu sheng 八 大 菩 提 萨 哆 我 顶 礼 ba da pu ti sa duo wo ding li

3. 3 殊 胜 宝 伞 吉 祥 金 色 鱼 shu sheng bao san ji xiang jin se yu 如 意 宝 瓶 悦 意 青 莲 花 ru yi bao ping yue yi qing lian hua 声 闻 法 螺 圆 满 吉 祥 结 sheng wen fa luo yuan man ji xiang jie 尊 胜 宝 幢 授 权 之 金 轮 zun sheng bao zhuang shou quan zhi jin lun 殊 胜 法 印 八 圣 吉 祥 宝 shu sheng fa yin ba sheng ji xiang bao 供 养 十 方 诸 佛 祈 纳 受 gong yang shi fang zhu fo qi na shou 忆 念 善 妙 成 就 时 增 长 yi nian shan miao cheng jiu shi zeng zhang 八 大 吉 祥 天 女 我 顶 礼 ba da ji xiang tian n i wo ding li 大 梵 天 大 自 在 遍 入 天 da fan tian da zi zai bian ru men 帝 释 天 王 及 持 国 天 王 di shi tian wang ji chi guo tian wang 增 长 天 王 龙 王 广 目 天 z eng zhang tian wang long wang guang mu tian 多 闻 天 王 各 持 其 法 器 duo wen tian wang ge chi qi fa qi 轮 三 叉 戟 短 枪 金 刚 杵 lun san cha ji duan qiang jin gang chu 琵 琶 长 剑 宝 塔 胜 宝 幢 pi pa zhang jian b ao ta sheng bao zhuang 三 界 之 中 善 妙 增 吉 祥 san jie zhi zhong shan miao zeng ji xiang 世 间 八 大 护 法 我 顶 礼 shi jian ba da hu fa wo ding li * 我 等 如 今 所 作 诸 事 业 wo deng ru jin suo zuo zhu shi ye 一 切 障 难 恼 害 悉 消 弥 yi qie zhang nan nao hai xi xiao mi 满 愿 增 长 随 心 皆 成 就 man yuan zeng zhang sui xin jie cheng jiu 吉 祥 如 意 祈 愿 臻 圆 满 * ( 最后 4 句,重复念诵 3 遍 ) ji xiang ru yi qi yuan zhen yuan man 2 Beatty Lane, Singapore 209945 Tel: +65 64663720 www.thekchencholing,org

Views

 • 7498 Total Views
 • 6174 Website Views
 • 1324 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 15

 • 12 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 113 thekchencholing.org
 • 1 43.229.84.209:8069
 • 3 w.thekchencholing.org
 • 9 ww.thekchencholing.org
 • 2 www.steps.sg
 • 2 baidu.com
 • 1 www-thekchencholing-org.translate.goog
 • 13 www.thekchencholing.com
 • 5 167.172.6.110:8069
 • 2 167.172.6.110:8072
 • 3 159.223.36.56
 • 3 159.223.36.56:8069
 • 2 www.google.com
 • 1 167.172.6.110